Read manga: Aki-Chan No Iibun

manga
Summary:

A short extra story about Akinobu and how he reacts to the incident which happened in Kodomo no IibunMainichi Seiten series:Vol 1-2 Mainichi SeitenVol 3-4 Kodomo wa TomaranaiVol 5 Children's TimeVol 6-7 Kodomo no Iibun----Aki-chan no IibunVol 8 IsoganaideVol 9-10 Hanaya no Nikai de