Read manga: Katsute Mahou Shoujo To Aku Wa Tekitai Shite Ita.